فرمت تهیه پوستر
کلیه شرکت کنندگان که نحوه ارائه  آنها بصورت پوستر اعلام می گردد حتما بایستی به فرمت ارائه شده پوستر مقالات خود را حاضر نمایند

اندازه پوستر بسته به حجم مطالب در ابعاد زیر تهیه گردد:
50 در 70 سانتی متر (عمودی)
70 در 90 سانتی متر (عمودی)

برای گرفتن فرمت پوستر اینجا کلیک فرمایید 


صفحه اصلی > داوران
.: داوران

 
کمیته داوران 

دکتر زرین تاج علی پور                   استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر بهاره کاشفی                           استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر رمضان دهقان                         استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

خانم المیرا امسیا                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

خانم محبوبه درخشنده                    دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر یعقوب شربتیان                       استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر سروش فتحی                         دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر نیر پیراهری                           استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

مهندس مهدی لشکری                     دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر شهناز نوحی                          استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر حکیمه آقایی                          استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

خانم زینب خالدیان                        دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکتر بهمن باباجانیان                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

خانم المیرا صبری                          دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر طاهره باقرپور                         استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

آقای سید رضا جزمومنی                  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

خانم فاطمه رهنما                          دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان