فرمت تهیه پوستر
کلیه شرکت کنندگان که نحوه ارائه  آنها بصورت پوستر اعلام می گردد حتما بایستی به فرمت ارائه شده پوستر مقالات خود را حاضر نمایند

اندازه پوستر بسته به حجم مطالب در ابعاد زیر تهیه گردد:
50 در 70 سانتی متر (عمودی)
70 در 90 سانتی متر (عمودی)

برای گرفتن فرمت پوستر اینجا کلیک فرمایید 


صفحه اصلی > کمیته علمی همایش
.: کمیته علمی همایش

رئیس کمیته علمی همایش دکتر زرین تاج علی پور

دکتر مریم آذرنوش

رییس شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

دکتر زینب کرکه آبادی

مدیرکل زنان و خانواده استانداری سمنان

دکترطاهره میرساردو

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر سمانه قدس

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکتر الهه قدس

استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

زینب خالدیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکتر علیرضا صابریان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکنر ابوالفضل کرمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکتر نسرین صالحی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکترمهناز نوری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکترحکیمه آقایی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکترحسین قربانیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر طاهره باقر پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر رمضان دهقان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

المیرا امسیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

محبوبه درخشنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر ویدا حجتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکترنیر پیراهری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر سروش فتحی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر یعقوب شربتیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار